top of page

VEDTÆGTER

Faxe Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle
billedkunst i bred forstand.
 
§ 1 Formål:
  • Det primære formål er, at rådgive og vejlede Byrådet, udvalg og kommunale institutioner i forbindelse med indkøb og etablering af nye kunstværker jf. den vedtagne Masterplan for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune.
  • at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Faxe Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign.
  • At formidle og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen, samt at skabe overblik.
 
Masterplan
 
§ 2 Planlægning:
Billedkunstrådet arbejder langsigtet og udarbejder en handleplan for de kommende 2 år.
§ 3 Sammensætning & valg:
Billedkunstrådet består af 5 medlemmer:
  • Tre repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Faxe kommune
  • En kunstfaglig repræsentant
  • En repræsentant fra Faxe Kommunes Miljø og Plan afdeling
 
Billedkunstrådet nedsættes for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Billedkunstrådets valgår følger kommunalbestyrelsens valgår.
 
Plan og Kulturudvalget fastsætter den overordnede økonomiske ramme og godkender projekter mv.. Billedkunstrådet anbefaler og beslutter omkring konkrete projekter jf. § 1. Dette beskrives som ”armslængdeprincippet”.
 
Et siddende Billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg har fundet sted. For repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø samt kunstfaglig repræsentant i Faxe Kommune  gælder følgende: medlemmerne kan genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende år - dvs. 8 år i alt.
 
Snarest muligt efter et kommunalvalg indkalder Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice via annoncering i dagspressen forslag til nye repræsentanter.
 
Det til enhver tid siddende råd afgiver forslagsliste med egnede kandidater til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice som supplement til den offentlige annoncering efter egnede kandidater.
Det til enhver tid siddende råd er høringsberettiget i forhold til den kommende rådsdannelse.
Plan og Kulturudvalget udpeger rådets fem faste medlemmer. De udpeger ligeledes personlige stedfortrædere for de fem faste medlemmer efter indstilling fra det siddende Billedkunstråd.
Indstillingen af medlemmer skal til enhver tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd.
For de tre repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø samt den kunstfaglige repræsentant  i Faxe Kommune gælder det, at fraflytning fra kommunen medfører tab af medlemskab af Billedkunstrådet. Såfremt en professionel kunstner eller kunstfaglig repræsentant har et særligt tilhørsforhold til kommunen kan medlemsskabet opretholdes. Medlemmet skal efterfølgende godkendes af Plan og Kulturudvalget.
 
§ 4 Formandskab & Sekretariat:
Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand.
Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet skal efterfølgende godkendes af Billedkunstrådets medlemmer.
Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Faxe Kommunes Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet, og alle udgifter/indtægter fremsendes til anvisning i Centret. Sekretariatet deltager på billedkunstrådets møder.
I samråd med formanden fremsender Sekretariatet dagsorden og indkalder til møderne.
Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møder 4 gange om året. Der ydes honorar til Billedkunstrådets professionelt arbejdende billedkunstnere samt fagrepræsentants almindelige mødevirksomhed i overensstemmelse med BKFs vejledende mindstepriser. Fagrepræsentant som professionelle kunstnere modtager kørselsgodtgørelse fra mødested til hjemmet og retur jf. statens lave takst.
§ 5 Økonomi – drift:
Midler tilvejebringes ved tilskud fra Faxe Kommune via Plan & Kulturudvalgets kulturpulje samt ved tilskud fra Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd.
§ 6 Økonomi – projekt/indkøb:
Indenfor rammerne af Billedkunstrådets formålsbestemte opgaver og den aftalte handleplan kan Billedkunstrådet søge om projektmidler til eventuelle indkøb hos Plan & Kulturudvalget, Statens Kunstfonds huskunstnerordning og pulje til støtte af kunst i det offentlige rum samt relevante puljer og fonde. I samråd med Billedkunstrådet forvaltes indkomne midler i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Projektresultater og eventuelle indkøb vil være Faxe Kommunes ejendom.
§ 7. Vedtægtsændring:
Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Plan & Kulturudvalget.
§ 8. Opløsning:
Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Plan og Kulturudvalget. Ved opløsning anvendes udvalgets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter Plan og Kulturudvalgets afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.
§ 9 Ikrafttræden
Ovenstående vedtægter træder i kraft den 26. juni 2018 og erstatter tidligere vedtægter godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget den 29. oktober 2012.
bottom of page